Welcome

MSD HEALTH INFO

Welcome

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

>>> <<<
×
โรงพยาบาลและหน่วยงานในสังกัดสำนักการแพทย์

โรงพยาบาลกลาง

ก่อตั้งวันที่ 24 พฤษภาคม 2441

จุดเด่น

เป็นโรงพยาบาลทั่วไปที่มีความเชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยา มีบริการตรวจรักษาด้วยเลสิค (Lasik) จากเครื่องมือแพทย์ที่มีประสิทธิภาพสูง ให้บริการตรวจรักษาโรคทางจอประสาทตาและน้ำวุ้นตาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลที่ผ่านการฝึกอบรมเฉพาะทาง ในแต่ละปีโรงพยาบาลกลางได้รับการส่งต่อผู้ป่วยทางด้านจักษุวิทยาเพื่อรับการรักษาต่อจากโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ปีละมากกว่า 100 ราย และจากโรงพยาบาลนอกสังกัดสำนักการแพทย์อีกปีละมากกว่า 140 ราย

ที่ตั้ง

เลขที่ 514 ถนนหลวง แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทร 02-220-8000

Website www.klanghospital.go.th

รถประจำทาง สาย 15 35 47 48 49 508 21 7 204

โรงพยาบาลตากสิน

ก่อตั้งวันที่ 11 กันยายน 2516

จุดเด่น

เป็นโรงพยาบาลทั่วไปที่มีความเชี่ยวชาญด้านโรคเบาหวานโดยมีศูนย์เบาหวานให้บริการแก่ประชาชนในรายบุคคลเพื่อคัดกรองและชะลอการเกิดโรคแทรกซ้อนรวมทั้งการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยง มีศูนย์หลอดเลือดสมองและสมองเสื่อมโดยเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในระบบช่องทางด่วนสำหรับผู้ป่วยหลอดเลือดสมองและสมองเสื่อม (Stroke Fast track) ให้กับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ และศูนย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์เพื่อดูแลและส่งต่อมารดาและทารกแก่ศูนย์บริการสาธารณะสุขและคลินิกเครือข่าย

ที่ตั้ง

เลขที่ 543 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600 โทร 02-437-0123

Website www.taksinhosp.go.th

รถประจำทาง สาย 6 42 43 57 167

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ก่อตั้งวันที่ 25 พฤศจิกายน 2514

จุดเด่น

เป็นโรงพยาบาลทั่วไปที่มี ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์นมแม่(Breastfeeding Center) ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ และห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือดอีกทั้งยังเป็นโรงพยาบาลหลัก (teaching Hospital) ในการผลิตแพทย์ระหว่างกรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทั้งยังมีหน่วยแพทย์กู้ชีวิต ซึ่งให้บริการทั้งบนบกและในน้ำ โดยมีเครื่อข่ายประสานงานกับหน่วยบริการอื่นๆ เช่น ศูนย์เอราวัณ ศูนย์นเรนทร มูลนิธิปอเต็กตึ้ง และมูลนิธิร่วมกตัญญู มีลานเฮลิคอปเตอร์ที่สามารถรับผู้ป่วยทางอากาศบนดาดฟ้าของอาคาร 72 พรรษามหาราชินี และในอนาคตจะมีการจัดตั้งศูนย์โรคหัวใจ และพัฒนาการเรียนการสอนแพทย์ต่อยอดประจำบ้านด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

ที่ตั้ง

เลขที่ 8 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 02-289-7000-2

Website www.ckphosp.go.th

รถประจำทาง สาย 1 15 17 22 35 75 89 205 504 547

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ

ก่อตั้งวันที่ 19 พฤษภาคม 2532

จุดเด่น

เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับสูงที่ให้บริการครบทุกสาขาหลัก และสาขารอง ได้แก่ อายุรกรรม ศัลยกรรม สูตินรีเวชกรรม โสต ศอ นาสิก ออร์โธปิดิกส์ วิสัญญีวิทยา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และบริการการแพทย์ฉุกเฉิน รังสีวิทยา ทันตกรรม โรคผิวหนัง ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ศูนย์ผ่าตัดกระดูกและข้อ จักษุวิทยา(ศูนย์ผ่าตัดต้อกระจก) และให้บริการเฉพาะทางโรคสำคัญแบบครบวงจร เช่น ศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ คลินิกวัณโรค คลินิกผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยโรคเอดส์ คลินิกโรคหอบหืด คลินิกมารดาวัยรุ่น คลินิกมะเร็งปากมดลูก คลินิกมะเร็งเต้านม เป็นต้น มุ่งให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการและชุมชน และเป็นโรงพยาบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลชนะเลิศ Eco – Hospital Award รางวัลชนะเลิศ Green Hospital ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลซ้ำ (Re – Accreditation HA) และได้รับการรับรองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพซ้ำ (Re – Accreditation HA) มุ่งพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศระดับสากล (Thailand Quality Award)

เบอร์โทรศัพท์ 02-429-3577-81

Website www.Lpthosp.go.th รถประจำทาง สาย 80

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์

ก่อตั้งวันที่ 27 สิงหาคม 2527

จุดเด่น

เป็นโรงพยาบาลทั่วไปที่ให้บริการด้านเวชศาสตร์เขตเมือง ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และมีศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ ( Day Care ) มีครัวฮาลาลตามหลักศาสนาอิสลามโดยได้รับเครื่องหมายรับรองครัวฮาลาลจากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และได้รับรางวัลตราสัญลักษณ์ กฟน. อาคารประหยัดพลังงานในอาคาร โดยการไฟฟ้านครหลวง

ที่ตั้ง เลขที่ 48 หมู่ 2 ถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 โทร 02-988-4100

Website www.wkrhosp.go.th

รถประจำทาง รถตู้มีนบุรี-คู้ขวา มีนบุรี-คู้ซ้าย

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

ก่อตั้งวันที่ 1 มีนาคม 2538

จุดเด่น

เป็นโรงพยาบาลทั่วไปที่ให้บริการครบสาขาหลัก ได้แก่ อายุรกรรม ศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูกและข้อ สูติ-นรีเวชกรรม โสต ศอ นาสิก และจักษุ มีมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ มุ่งให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการและชุมชน มีการเดินทางที่สะดวก ติดถนนใหญ่ ใกล้นิคมอุตสาหกรรม เน้นการพัฒนาระบบงานภายใต้พื้นที่และทรัพยากรที่จำกัด เช่น พัฒนาระบบบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จในคลินิกวัณโรค คลินิกผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยโรคเอดส์ คลินิกผู้สูงอายุ การตรวจสารเสพติด มีการให้บริการแบบประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน และชุมชนโดยรอบ มุ่งพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับสูง

ที่ตั้ง

เลขที่ 2 ซอยลาดกระบัง 15 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 โทร 02-326-7711 , 02-326-9995 , 02-327-3049-51 , 02-327-7079 , 02-326-7987

Website www.lkbhosp.go.th

รถประจำทาง สาย 1013 143 151

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

ก่อตั้งวันที่ 9 เมษายน 2542

จุดเด่น

เป็นโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญการผ่าตัดผ่านกล้องในหลายสาขา ได้แก่ ศัลยกรรมกระดูก ศัลยกรรม และสูตินรีเวชกรรม โดยปัจจุบันโรงพยาบาลราชพิพัฒน์มีการผ่าตัดข้อไหล่ และข้อเข่าผ่านกล้องด้วยเทคนิคใหม่ล่าสุดในประเทศไทย นอกจากนี้โรงพยาบาลยังมีคลินิกผู้สูงอายุ คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก คลินิกนมแม่ คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและคลินิกฝังเข็มจากแพทย์แผนจีน เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยอย่างครบวงจร และมุ่งพัฒนาสู่การเป็น Green Hospital จนได้รับรางวัล Carbon Offset Certificate จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

โทร 0 2444 0138 , 0 2444 0163

Website www.rpphosp.go.th

รถประจำทาง สาย 91 91ก 165

โรงพยาบาลสิรินธร

ก่อตั้งวันที่ 1 ตุลาคม 2545

จุดเด่น

เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครและรองรับสนามบินสุวรรณภูมิ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพัฒนาให้เป็นศูนย์อุบัติเหตุ (Trauma Center) และศูนย์ล้างสารเคมีและอาวุธชีวภาพในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ใกล้เคียงสนามบินสุวรรณภูมิ

ที่ตั้ง 

เลขที่ 20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทร 02-328-6901-19

Website www.sirindthornhosp.go.th

รถประจำทาง สาย 1013 ปอ.92 ปอ.517 ปอ.550

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

ก่อตั้งวันที่ 3 ธันวาคม 2556

จุดเด่น

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เป็นโรงพยาบาลของรัฐ สังกัดกรุงเทพมหานครแห่งแรกที่รับผิดชอบให้บริการดูแลสุขภาพของประชาชนพื้นที่ฝั่งใต้ของกรุงเทพมหานครมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (ด้านศัลยกรรมกระดูก) ที่มีความเชี่ยวชาญการผ่าตัดนิ้วล๊อคโดยไม่มีแผล นอกจากนี้ยังมีระบบส่งต่อข้อมูลทางรังสีของผู้ป่วย (PACS) ไปยังเครือข่ายโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ แพทย์แต่ละโรงพยาบาลสามารถอ่านและดูฟิล์มชื่อผู้ป่วยได้ผ่าน SMART PHONE ได้ก่อนที่ป่วย REFER ไปถึง

ที่ตั้ง 

เลขที่ 1075/1 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 02-405-0901-4

Website www.msdbangkok.go.th/BKT/home.html

รถประจำทาง สาย 68

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)

ก่อตั้งวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. จัดให้มีบริการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง

2. ให้บริการปรึกษาแนะนำทางโทรศัพท์ “สายด่วนกู้ใจ”

3. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานการจัดบริการด้านการแพทย์ประเภทวิกฤตฉุกเฉินทุกประเภทด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานหลายฝ่าย ประกอบด้วย หน่วยบริการสังกัดกรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และมูลนิธิต่างๆ ในพื้นที่

4. สร้างระบบเครือข่ายการจัดบริการ Network เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย ภายใต้นโยบายด้านการแพทย์ฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร และมีความมุ่งหวังร่วมกัน ที่จะจัดบริการรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ที่มีคุณภาพด้วยความเร็ว ผู้เจ็บป่วยได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย นำส่งถึงแพทย์โดยเร็ว เสมอภาคและทัดเทียมกัน

ที่ตั้ง

เลขที่ 514 อาคารศูนย์เอราวัณ ถนนหลวง แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทร 1646

Website www.ems.bangkok.go.th

Facebook ศูนย์เอราวัณ กรุงเทพมหานคร

รถประจำทาง 15 35 47 48 49 508 21 7 204

สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์

ก่อตั้งวันที่ 22 มีนาคม 2517

หน้าที่ความรับผิดชอบ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน จัดทำแผนและโครงการพัฒนาสาธารณสุขของสำนักการแพทย์ กำกับติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาสาธารณสุข ทำการศึกษา วิจัยเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร สร้างระบบเครือข่ายสาธารณสุขกำหนดนโยบายและบริหารจัดการเกี่ยวกับหลักประกันด้านสุขภาพของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พัฒนาบุคคลทั้งในและนอกสังกัดสำนักการแพทย์ ให้บริการทางวิชาการตรวจสอบวิเคราะห์ พิจารณาโครงการและผลงานทางวิชาการ ค้นคว้าเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์ เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุขและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ที่ตั้ง

เลขที่ 514 ถนนหลวง แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์ 02-622-9249 โทรสาร 02-224-0969 หมายเลขภายใน ผู้อำนวยการกองวิชาการ 3245 ฝ่ายพัฒนาบุคคล 3251 ฝ่ายแผนงาน 3261 งานธุรการ 3264

Website www.msdbangkok.go.th

รถประจำทาง 15 35 47 48 49 508 21 7 204

สำนักงานเลขานุการ

ก่อตั้งวันที่ 22 มีนาคม 2517

หน้าที่ความรับผิดชอบ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป งานช่วยอำนวยการและเลขานุการ การประชาสัมพันธ์ การคลัง การเงินและบัญชี งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคล งานนิติการของสำนัก และงานอื่นที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกองใดโดยเฉพาะ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ที่ตั้ง

เลขที่ 514 ถนนหลวง แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์ 02-622-5173 , 02-220-7505 โทรสาร 02-224-2954 หมายเลขโทรภายใน เลขานุการ 3240 กลุ่มงานช่วยนักบริหาร 3200 กลุ่มงานบริการทั่วไป 3213 กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ 3215 กลุ่มงานการคลัง 3224 งานตรวจสอบ 3229 งานงบประมาณการเงินและบัญชี 3225 งานพัสดุ 3232 กลุ่มงานนิติกร 3269 Website www.msdbangkok.go.th รถประจำทาง 15 35 47 48 49 508 21 7 204

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 514 ถนนหลวง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบฯ
กรุงเทพมหานคร 10100 โทรศัพท์ : 0-2224-2954, 0-2225-4986