MSD HEALTH INFO

โครงการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน 2561 | สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ (นพ.ชาลี วชิรศรีสุนทรา) ประธาน พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ (นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล (ผศ.นพ.สาธิต คูระทอง) คณะผู้บริหารโรงพยาบาล และอาจารย์แพทย์ในสังกัดสำนักการแพทย์ เข้าร่วมงาน ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 5 สำนักการแพทย์ โดย แพทยสภาได้อนุมัติให้สำนักการแพทย์ โดย โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน จำนวน 5 สาขาวิชา ได้แก่ 1.สาขาศัลยศาสตร์ 2.สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 3.สาขากุมารเวชศาสตร์ 4.สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 5.สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ซึ่งสำนักการแพทย์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญและจำเป็น อาทิ หลักสูตรการฝึกอบรม กฎระเบียบ แนวทางการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล และสวัสดิการที่จะได้รับ ตลอดจนได้รู้จักคุ้นเคยกับคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรอันเป็นการเตรียมพร้อมเป็นอย่างดี

Spread the love