MSD HEALTH INFO

สนพ. เปิดอบรมปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ (สายวิชาชีพขาดแคลน) 2561 (1) | สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 22 มิ.ย. 61 เวลา 09.00 น. นายชาลี วชิรศรีสุนทรา ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เป็นประธานและบรรยายเรื่อง “นโยบายบริหารราชการ สำนักการแพทย์” ในโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (สายวิชาชีพขาดแคลน) พ.ศ.2561 (ส่วนที่ 1) จัดโดยสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ ซึ่งมีนางคัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์ กล่าวรายงานและบรรยายเรื่อง “ภาพรวมการดำเนินงานของสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร” โดยมีนายเพชรพงษ์ กำจรกิจการ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง) นางอนงค์ภัทร์ โคตรสมบัติ (เลขานุการสำนักการแพทย์) และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ นายศราวุธ อินทร์ชัย และนายยงยุทธ หอมกรุ่น กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักการแพทย์ มาเป็นวิทยาการในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง

ที่มา : สํานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

Spread the love